top of page

About Us

Hakkimizda.jpg

As Torsen, our philosophy is to be a team that acts following the law, and ethical and moral rules, gives importance to the environment and nature, carefully evaluates human resources, and always develops itself and its products with R&D.

High quality with
a focus on sustainable development!

Mission;

We work together to understand our customers, their needs and projects; we make information accessible to everyone and maintain high quality in every step we take. We think globally; we believe in continuous development and sustainability and invest in our stakeholders, education, technology and research.

Vision;

Torsen's primary goal is to grow with its employees, manufacturers and suppliers, become a regional power by integrating with its customers, and increase its profitability and efficiency with its employees.

CODE OF ETHICS AND BUSINESS CONDUCT

1. Giriş Etik kurallar ve iş davranışları tüzüğü ile amaçlanan, tüm çalışanlara ve paydaşlara karşı; yasal, etik ve şeffaf bir şekilde işleyişin sağlanmasıdır. Bu belge, TORSEN’de çalışan tüm personel (yetkililer, direktörler, müdürler, ekip liderleri, uzmanlar, elemanlar, geçici, taşeron veya danışman personel dahil) ve bizimle iş yapan diğer kuruluşlar için geçerlidir. TORSEN, çalışanlarının işleriyle ilgili tüm konularda tarafsız ve dürüst olmalarını bekler. Tüm personel genel olarak iyi niyetli olmaktan ve istihdam için gerekli olan güveni sarsacak herhangi bir şey yapmamaktan sorumludur. İşimizin başarısı, çalışanlarımızdan, müşterilerimizden ve hissedarlarımızdan kazandığımız güvene dayanmaktadır. Adalet taahhüdümüze bağlı kalarak ve hedeflerimize yalnızca etik davranış yoluyla ulaşarak, güvenilirlik kazanırız. Tüm personelin mesleki ve kişisel davranışlarında bu kurallara uyması ve herkese saygılı, dürüst ve adil davranması beklenir. TORSEN, herhangi bir zamanda herhangi bir soruya açıktır ve iyi niyetle bir suistimali bildirdiği için hiç kimseye ceza verilmesine veya misilleme yapılmasına izin vermeyecektir. Yöneticiler ve liderler, eylemleriyle de bu kuralların önemini gösterme konusunda daha yüksek sorumluluğa sahiptir. Yöneticiler ve liderler, ortaya atılan her etik soruyu veya endişeyi derhal ele almaktan sorumludur. Çalışanlar, potansiyel veya iddia edilen suistimale ilişkin soruşturmalarda işbirliği yapmalıdır. Bu kurallara uyulmaması, haklı durumlarda istihdamın veya diğer sözleşmelerin feshedilmesi de dahil olmak üzere disiplin cezasını gerektirebilecek bir suistimal olarak kabul edilir. Değerlerimizi ve normlarımızı kendi tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin, hizmet sağlayıcılarımızın ve iş ortaklarımızın tüm değer zinciri boyunca da uygulamak için çaba göstermeyi taahhüt ediyoruz.

​2. Etik İlkeler TORSEN'deki temel değerlerimiz: - Dürüstlük - Bütünlük - Güvenilirlik - Diğerlerine değerlerine saygı duymak - Sorumluluk - Hesap verebilirlik - Yasalara uyum - Ahlaki karar verme

3. Etik Karar Verme Etik davranış, değer odaklı bir karar verme sürecidir. Birkaç kilit soru, etik dışı, uygunsuz veya yasa dışı olabilecek durumların belirlenmesine yardımcı olabilir. Kendine sor: - Yaptığım şey yasal mı - Şirket değerlerimizi ve etik kurallarımızı yansıtıyor mu - Kurallara ve şirket kurallarına/politikalarına uygun mu? - Başkalarının haklarına saygı duyuyor mu? - Haber manşetlerinde yer alsaydı nasıl görünürdü - Aileme, şirketime ve kendime sadık mıyım? - Bu yapılacak doğru şey mi? - Çocuğuma ne yapmasını söylerdim? - Bilgileri yanlış beyan etmem veya normal prosedürden sapmam istendi mi?

4. Mevzuata Uyum Dürüstlüğe olan bağlılığımız yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymakla başlar. Yasal işlerin yasal gerekliliklerini ve ticari uygulamalarını anlıyor ve bunlara uyuyoruz. Akdettiğimiz her geçerli ve bağlayıcı sözleşmeye bağlı kalmaya kararlıyız ve haklarımızı kötüye kullanmıyoruz. Personelimiz, kurallar da dahil olmak üzere her zaman yürürlükteki mevzuata uymalı ve uyumlu çalışmayı sağlamalıdır.

​5. Sürdürülebilirlik: İnsan + Kazanç + Çevre Gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden mevcut gereksinimleri karşılamayı taahhüt ediyoruz. Bunun için operasyonlarımızda ve iş kararlarımızda ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.

6. İnsan Hakları Çalışmamız sırasında etkileşimde bulunduğumuz her bireyin ve topluluğun insan onuruna ve haklarına saygı duymaya kararlıyız. Hiçbir şekilde insan hakları ihlaline neden olmayacağız veya katkıda bulunmayacağız. Personelimiz herkese onurlu, saygılı ve özenli davranır ve insan haklarını korur.

7. Adil Çalışma Koşulları İstihdam uygulamalarımızda eşitliği teşvik etmeye ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak adil istihdam ve ücretlendirme politikasına sadık kalma konusunda kararlıyız. Çocuk işçi çalıştırmaya ve her türlü zorla veya zorunlu veya borç karşılığı çalıştırmaya kesinlikle karşıyız. Beyan edilmeyen, işgücünü sömüren, sosyal güvenliği ortadan kaldıran veya vergi kaçakçılığı işlevi gören her türlü yasa dışı, haksız, etik dışı çalışma uygulamasını kınıyoruz. Personelimiz bütünlük içinde hareket edecek ve çalışma boyunca meslektaşlarına ve diğerlerine tam bir saygı ile davranacaktır.

8. Ayrımcılık ve Taciz İstihdamda fırsat eşitliği sağlarız ve hiçbir ayrımcılığa, tacize veya herhangi bir suistimale müsamaha göstermeyiz.  Cinsiyet, medeni durum, yaş, ulusal veya sosyal veya etnik köken, renk, din ve siyasi görüş, engellilik, cinsel yönelim gibi mesleki açıdan ilgisiz herhangi bir özellik veya duruma dayalı olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir ayrımcılık yapılmayacaktır.  Her türlü ayrımcı davranış, taciz, zorbalık veya mağduriyet yasaktır. Tüm personelin karşılıklı saygıya dayalı olarak tüm sözlü ve yazılı iletişimlerinde en yüksek davranış standartlarını izlemesi ve her türlü taciz, iftira veya saldırgan, yıldırıcı, aşağılayıcı, kötü niyetli olarak algılanabilecek herhangi bir davranıştan kaçınması beklenir.

9. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Temiz, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlarız ve kendimizi bu sağlıklı bir ortamı korumaya adarız.  Faaliyetlerimizin doğal çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz.  Enerji veya su gibi sınırlı kaynakların kullanımını ve atık gibi zararlı emisyonları azaltmak için çaba harcıyoruz. Tüm personel her zaman ilgili tüm sağlık, güvenlik ve çevre koruma yasalarına, düzenlemelerine ve kurallarına uymalı ve bunlara uymalıdır.

10. Adil Rekabet ve İş Anlayışı İş ortaklarımızla ilişkilerimiz, rekabet hukukuna uygun olarak güven ve karşılıklı fayda üzerine kuruludur.  Ürün ve hizmetleri kalite, işlevsellik ve rekabetçi fiyatlara dayalı olarak sattığımız için kendimizi etik ve adil rekabete adadık. Bağımsız fiyatlandırma ve pazarlama kararları alacağız ve rakiplerimizle uygunsuz bir şekilde iş birliği yapmayacağız veya faaliyetlerimizi koordine etmeyeceğiz. Uygunsuz ödemeler veya bahşişler teklif etmeyeceğiz veya talep etmeyeceğiz, ayrıca belirli müşterilerin yasa dışı boykotlarına katılmayacağız veya bunlara yardım etmeyeceğiz.  Geçerli tüm ticari kontrollere, kısıtlamalara, yaptırımlara ve ithalat-ihracat ambargolarına uymayı taahhüt ediyoruz. Hiçbir ihale sürecinin adilliğine yönelik şiddete hiçbir şekilde izin vermeyiz. Rekabete ve herhangi bir iş ortağının itibarına zarar vermekten ve rakibin kredibilitesine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınırız. Ortaklarımıza yönelik kötü niyetle, hukuka aykırı veya haksız ödemeleri engellemez, tedarik zincirimizde bu tür uygulamalara izin vermez, etik olmayan “borç zinciri” uygulamasıyla mücadele ederiz. Personelimiz, işleri sırasında adil ticaret sağlamaktan ve her türlü rekabet, tüketiciyi koruma ve adil pazarlama kuralına bağlı kalmaktan sorumludur. Müşterilere ve iş ortaklarına adil ve eşit muamele edilecek, ürünler ve hizmetler adil ve doğru (adil pazarlama ve reklam) ve ilgili tüm bilgileri ifşa edecek şekilde gösterilecektir.

11. Yolsuzlukla Mücadele Her türlü yolsuzluğu kesinlikle kınıyor ve tolere etmiyoruz.  İşi elde etmek, elde tutmak veya herhangi bir şekilde kolaylaştırmak için doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir haksız avantaj veya menfaat teklif etmek, vaat vermek, istemek veya kabul etmek yasaktır. Nakit, herhangi bir nakit eşdeğeri (örneğin kupon), hediye, kredi, indirim, seyahat, kişisel avantaj, konaklama gideri haksız bir avantaj veya menfaat kapsamına girer.  Rutin işlemleri güvence altına almak veya hızlandırmak için devlet görevlilerine veya özel işletmelere kolaylaştırma (veya "rüşvet") ödemelerine izin vermiyoruz. Yolsuzluk aynı zamanda, birisinin bir karar vericiyi uygunsuz bir şekilde etkilediğine dair yanlış bir izlenim verdiğinde, işlevin veya pozisyonun kötüye kullanılmasını da kapsar. İş elde etmek veya elde tutmak veya işin yürütülmesinde bir avantaj elde etmek veya elde tutmak için yapılan yolsuzluk, ağır suistimal olarak kabul edilir. Benzer şekilde rüşvet almak veya başka bir kişinin almasına izin vermek de ağır suistimal olarak kabul edilir.  Personelimiz, iş yaparken elde edilen tüm menfaatlerin hesabını vermeli ve rüşvet vermemeli veya almamalı veya başka bir şekilde yolsuzluk yapmamalıdır.

12. Hediyeleşme ve Ağırlama Kişisel çıkarlar karşılığında ayrıcalıklı muamelenin istendiği, alındığı veya verildiği algısını yaratan her türlü eylemden kaçınırız. Ticari incelikler veya menfaatler, birlikte iş yaptığımız veya yapabileceğimiz kişi veya şirketlerden gelen hediyeleri, bahşişleri, yemekleri, ikramları, eğlenceleri veya diğer avantajları içerir.  Yasaları, düzenlemeleri veya politikaları ihlal edecek veya utandıracak haksız iş teşvikleri oluşturan veya oluşturduğu veya oluşturduğu şeklinde makul bir şekilde algılanabilecek bu tür menfaatleri ne vereceğiz ne de kabul edeceğiz.  Personelimiz, kaynaklarımızla yapılamayacak bir şeyi yapmak için asla kişisel fonları veya kaynakları kullanamaz. Uygunsuz bir şekilde aşırı olmamak, sık olmamak ve sık bir kabul modelini yansıtmamak ve bir teşebbüs izlenimi yaratmamak koşuluyla, alışılagelmiş ve piyasanın makul etik uygulamalarına uygun ara sıra hediyeleri ve ağırlamaları kabul edebilir ve teklif edebiliriz. Sadece değeri düşük önemsiz hediyeler kabul/teklif edilebilir. Diğer tüm hediyeler kibarca reddedilmeli veya posta yoluyla alındıysa bağışçıya iade edilmelidir. Geri dönüşü mümkün değilse, yardım veya topluluk amaçları için sunulacaktır. Hediyenin uygun olup olmadığına karar vermek hediyeyi sunan, veren, alan veya kabul eden kişinin sorumluluğundadır.

13. Şirket varlıklarının güvenliği, korunması ve uygun kullanımı Şirket kaynaklarının güvenliğinden, korunmasından ve ekonomik kullanımından sorumluyuz. Zaman, malzeme, ekipman ve bilgiler de dahil olmak üzere kaynaklarımız yalnızca yasal iş kullanımı için sağlanmaktadır. Yasalara uygun olduğu, iş performansını etkilemediği veya işyeri moralini bozmadığı sürece ara sıra kişisel kullanıma izin verilir. Tüm personel uygun güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür ve maddi veya manevi şirket mallarına saygılı davranmalı ve şirket varlıklarını kötüye kullanmamalı veya dikkatsizce kullanmamalıdır.

14. Gizlilik, bilgi güvenliği, özel bilgiler ve fikri mülkiyet İş bilgilerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve erişilebilirliğine bağlıyız, bunun için uygun teknik güvenlik önlemleri uyguluyoruz ve bunu sürdürmek personelimizin yükümlülüğüdür.  Özel bilgiler, yetkisiz taraflara açıklanması durumunda şirkete veya müşterilerine, iş ortaklarına zarar verebilecek, kamuya açık olmayan tüm bilgileri içerir. Tüm personel bu tür bilgileri gizli olarak ele almalıdır. Ayrıca, halka açık olmayan bilgilere sahipken menkul kıymetlerle ticaret yapma veya menkul kıymetler üzerinde etkisi olabilecek halka açık olmayan bilgileri başkalarına verme hakkını da kapsar. Bilgi güvenliğini sağlayan her kurala her zaman uyulmalıdır. Başkalarının mülkiyet haklarına saygı duyarız. Ticari sırları veya diğer özel veya gizli bilgileri uygunsuz yollarla elde etmeyeceğiz veya edinmeye çalışmayacağız.  Yazılımın veya diğer korunan fikri mülkiyetin yetkisiz kullanımı, kopyalanması, dağıtılması veya değiştirilmesi ile uğraşmayacağız.

15. Muhasebe, doğru raporlama ve finansal bütünlük Defterlerimiz, kayıtlarımız, hesaplarımız ve mali tablolarımız uygun ayrıntılarla tutulmalı, işlemlerimizi doğru ve uygun şekilde yansıtmalıdır. Her türlü kara para aklamayı kınıyoruz, bu nedenle meşru kaynaklardan elde edilen fonlarla meşru ticari faaliyetlerde bulunan ortaklarla iş yapmaya kararlıyız. Tüm personel muhasebe prosedürlerini izlemeli, ticari işlemlerin uygun şekilde kaydedilmesini ve belgelenmesini sağlamalı ve mali raporlarda yapılan tüm açıklamaların eksiksiz, dürüst, doğru, zamanında ve anlaşılır olmasını sağlamalıdır. Tüm personel herhangi bir denetimi uygunsuz bir şekilde etkilememeli, manipüle etmemeli veya yanıltmamalıdır.

16. Dolandırıcılıkla Mücadele Dolandırıcılık (hile yapma, çalma, aldatma veya yalan söyleme eylemi veya niyeti) hem etik dışıdır hem de çoğu durumda suç teşkil eder. Her türlü dolandırıcılık (örneğin, yanlış gider raporları göndermek; mali belgelerde veya sertifikalarda sahtecilik yapmak veya bunları değiştirmek; varlıkları kötüye kullanmak veya şirket mülkünü kötüye kullanmak; kayıtlara veya beyanlara gerçek olmayan mali veya mali olmayan girişler yapmak dahil) yasaktır.

17. Çıkar Çatışması  Kararlarımız, herhangi bir uygunsuz etki olasılığından kaçınan objektif ve adil değerlendirmelere dayalı olacaktır. "Çıkar çatışması", bir çalışanın kişisel çıkarlarının (ör. arkadaşlar, aile veya müşteri, rakip, tedarikçi, yüklenici tüzel kişi ile de bağlantılı olabilir), TORSEN’in çıkarlarına müdahale etmesi veya potansiyel olarak müdahale etmesi durumunda söz konusudur. Bir çıkar çatışması olup olmadığını belirlemek her zaman kolay değildir, bu nedenle çıkar çatışması sorusu olan herkes yönetimden tavsiye almalıdır. Çıkar çatışmaları şu hallerde ortaya çıkabilir: - Gerçek veya potansiyel bir müşteri, rakip, tedarikçi veya yüklenici tarafından istihdam edilmek (siz veya yakın bir aile üyesi) veya bunlarla ekonomik ilişki içinde olmak. - Başka bir şirket veya kuruluşta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak. - Bir müşteriye, rakibe, tedarikçiye veya yükleniciye sahip olmak veya bunlarda önemli bir menfaate sahip olmak. - Herhangi bir şirket işleminde kişisel çıkara, finansal çıkara veya potansiyel kişisel kazanca sahip olmak. - İş arkadaşlarının birbirleriyle kişisel ilişkilere girmesi durumunda, çıkar çatışması olmadığını veya ortaya çıkmayacağını doğrulamak için bunu yöneticisinin dikkatine sunma sorumluluğu ilgili kıdemli çalışana aittir.

18. Gizlilik, kişisel verilerin korunması İnsanların mahremiyetine saygı duyuyoruz ve müşterilerin, çalışanların ve diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin uygun şekilde ve meşru bir iş amacıyla işlendiği konusunda kendilerini temine diyoruz. Tüm kişisel veri koruma yasalarına uymayı taahhüt ediyoruz. Sadece gerekli olan kişisel bilgileri toplar, saklarız ve bu faaliyetler hakkında veri sahiplerine doğru bilgileri veririz. Kişisel bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için uygun güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Personelimiz, kişisel veri işleme ve işleme faaliyetlerinin yasallığını sağlamak için yasal gerekliliklere uymalı, uyumlu uygulamaları uygulamalı ve ilgili prosedürleri takip etmelidir.

19. Sorularınız için Hiçbir madde tüm durumları kapsayamaz. Bu etik kuralları yorumlamak veya uygulamak için yardıma ihtiyacınız olduğunda iletişime geçin: ​Tel: 0212 807 12 21 E-posta: info@torsenelectric.com

20. Yürürlük İşbu Etik Kurallar ve İş Ahlakı Tüzüğü yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

bottom of page